کودکان کار

کودکان کار

باسلام  در این پست چند تا عکس گذاشتم که چندان دل چسب نیت ولی متاسفا واقیت جامعه ماست

این و به خودم میگم که من هم در قبال این اعضای جامعه مسولم

کودکان کار

کودکان کار

نیامدی شهر من تاریک است

بگو تاکی بگویم عشق نزدیک است

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

نیامدی شهر من تاریک است

بگو تاکی بگویم عشق نزدیک است

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار

نیامدی شهر من تاریک است

بگو تاکی بگویم عشق نزدیک است

x بستن تبلیغات