ارایش مدل سرخ پوستی

دراین پست چند مدل ارایش سرخ پوستی میبینید که البته تعدادیشون واقعا زیبا هستند

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

دراقوام سرخ پوست ارایش نه تنها به منظور زیبای بلکه بیشتر تاکید بر روح جمع (قبیلعه) استفاده میشود واز این طریق فرد خودش را با جمع(قبیلعه) یکی میداند

ولی در جامه ما این مسله کاملا برعکس است یعنی فرد کاملا خودشرا از جمع جدا میکند

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

 

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

 

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

ارایش مدل سرخ پوستی

 

امتیاز 4.00 ( 2 رای )