مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان شهری کوهستانی واقع در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهرستان سندج

ازجاذبه های دیدنی این شهر می توان دریاچه زریوار نام برد

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

دریاچه اب شیرین زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

یخ زدگی  دریاچه زریوار در فصل سرما

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

کوهستانهای اطراف دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار

مریوان دریاچه زریوار