گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

با سلام در این پست به اتفاق تلخ امروز در منا پرداخته شده است

 

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

بنا بر گزارش های واصله از منا، این حادثه تلخ در خیابان ۲۰۴ منا و هنگام حرکت خیل عظیمی از حجاج به سوی جمرات رخ داد؛ در حالی که رمی جمرات به صورت عادی در حال انجام بود. بستن این خیابان توسط نیروهای امنیتی باعث افزایش شمار حجاج و تراکم بیش از حد شد که در نتیجه بر اثر گرما، فشار و هجوم بیش از حد، عدۀ زیادی دچار خفگی شدند، یا زیر پا افتادند و جان دادند.

با توجه به وجود خیابان های متعدد در منطقه منا که به پل های چند طبقه جمرات منتهی می شود، ورود بیش از حد حجاج به یک خیابان مشخص و وقوع چنین حادثه ای، به خوبی نشان می دهد که مأموران پرشمار امنیتی که در مشاعر حضور چشمگیر دارند؛ و نیز مقامات مافوق آنان به هیچ وجه تصور صحیح و درستی از نحوۀ حرکت حجاج به سوی جمرات نداشته و به تعبیری، آنان را به حال خود رها کرده اند.

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

حادثه منا 2 مهر 94

حادثه منا ۲ مهر ۹۴

گزارش تصویری از حادثه منا(مکه)

x بستن تبلیغات