پژمان جمشیدی در فیلم سرخ

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ ایفای نقش کرد

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ

این فیلم داستان کودکی است که برای تشویق تیم ملی به استادیم امده است

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ

پژمان جمشیدی در فیلم سرخ