عکس جالبی از یک پلاکارد در یزد

عکس جالبی از یک پلاکارد در یزد

عکس جالبی از یک پلاکارد در یزد

عکس جالبی از یک پلاکارد در یزد

پلاکاردهایی در یزد نصب گردیده است که توسط شهرداری یزد نصب شده و موضوع این پلاکاردها در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان میباشد.عکس پلاکارد را در ادامه مشاهده مینمایید.

عکس جالبی از یک پلاکارد در یزد

عکس جالبی از یک پلاکارد در یزد