ورزش برای دختران عربستانی ممنوع است

ورزش برای دختران عربستانی حرام اعلام شد

دختران عربستان

دختران عربستان

روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت، انتشار خبر گنجاندن ورزش در برنامه های مدارس دخترانه عربستان بازتابهای زیادی در افکار عمومی این کشور داشت و اظهارات نورا فایز معاون وزیر آموزش و پرورش این کشور که بر لزوم درج ورزش در برنامه های مدارس دخترانه تاکید کرده بود، در شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر شده است.

بیشترین دیدگاههای بیان شده در این شبکه ها با اشاره به فتواها و آرای برخی چهره های مذهبی مخالف با درج ورزش در برنامه تحصیلی مدارس دخترانه و دانشگاهها، مخالفت خود را با این اقدام وزارت آموزش و پرورش عربستان اعلام کرده اند که در این میان فتوای شیخ صالح فوزان عضو هیات دایمی صدور فتوا و عضو هیات علمای بزرگ عربستان بیشترین جنجالها را در این مورد به پا کرده است.

دختران عربستان

دختران عربستان

وی در پاسخ به سووالی در رابطه با برنامه ورزش برای دختران در مدارس عربستان اعلام کرده بود که این برنامه حرام بوده و اجرا شدنی نیست، حتی اگر اعلام کنندگان آن، مدعی جایز بودن آن باشند.

فوزان که معروف به صدور فتواها و آرای فقهی سخت گیرانه و افراطی است، دختران باید پوشانده شوند تا از حیا و عفت آنها محافظت شود، تدریس ورزش به دختران از لحاظ شرعی جایز نیست.

مخالفان وارد کردن تربیت بدنی به برنامه تحصیلی دختران در مدارس و دانشگاههای عربستان با هشدار نسبت به اجرایی کردن این تصمیم گفته اند که این اقدام زنان منتهی به ورود آنان به برخی ‘محدوده های ممنوعه’ خواهد شد، بی آنکه به چیستی این محدودیتهای ممنوعه اشاره کنند.

دختران عربستان

دختران عربستان

بسیاری از نظر دهندگان نیز خواهان تامل در این تصمیم شدند و اظهار داشتند که نباید قبل از آماده کردن کامل زمینه اجرای این تصمیم در مدارس دخترانه و اطمینان از وجود فضای مناسب در مدارس، اقدام به اجرای برنامه ورزشی کرد .

این درحالی است که بسیاری از زنان شرکت کننده در این اظهار نظرها در توییتر با اجرای آن موافق بودند و معتقدند که از آنجا که درج ورزش در برنامه تحصیلی این مدارس بر مبنای موازین شرعی و تنها در محیطهای زنانه انجام می شود، بهتر از رفتن برای ورزش به اماکن عمومی است، همچنین به عقیده آنان این اقدام برای مقابله با پدیده چاقی دختران عربستانی نیز ضروری است.

درحال حاضر در نظام آموزشی کشور۱۶میلیون نفری عربستان در برنامه آموزشی مدارس دخترانه، ورزش هیچ جایگاهی ندارد و هرگونه شرکت در فعالیتهای ورزشی برای دختران این کشور ممنوع است .

معاون وزیر آموزش و پرورش این کشور چندی پیش خبر از درج ورزش به عنوان یک فعالیت الزامی در برنامه تحصیلی مدارس دخترانه داده و گفته بود که در حال حاضر کار ایجاد سالنهای ورزشی ویژه مدارس در دست انجام است و این وزارتخانه هیچ گونه اعتنایی به دیدگاههای مخالفان این اقدام نخواهد گذاشت.