عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو  هنرمند ژاپنی

هنرمند عروسک ساز  ژاپنی ماری شیمیزو  داری اثار عمیق و نگران کننده که خود او در باره اثارش چنین میگوید  عروسک من نشان می دهد ترس و اضطراب درون شخص، میل تحت ستم،و یک ضربه و میل از ذهن است که توسط دیگران قابل درک نیست و من می خواهم از طریق فرم عروسک  تاثیر دین و فلسفه و فرهنگ و…برا ادمی نشان دهم. من علاقه مند به هر دواصل  اعتقاد انسان و میل انسان هستم

 

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

 

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو  هنرمند ژاپنی

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو  هنرمند ژاپنی

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

 عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو

عروسک های ترسناک اثر ماری شیمیزو  هنرمند ژاپنی


x بستن تبلیغات