طناز طباطبایی در مرگ ماهی

برای شما عزیزان چند عکس از طناز طباطبایی در فیلم مرگ ماهی قرار داده ایم

طناز طباطبایی در مرگ ماهی

طناز طباطبایی در مرگ ماهی

در این فیلم بابک حمیدیان و حمید فرخ نژادو…  حضور دارند

طناز طباطبایی در مرگ ماهی

طناز طباطبایی در مرگ ماهی

طناز طباطبایی در فیلم مرگ ماهی

طناز طباطبایی در مرگ ماهی

طناز طباطبایی در مرگ ماهی