شرایط لباس زنان داعش

شرایط لباس زنان داعش

این عکس مربوط به شهر موصل و خیابان نجفی می باشد

شرایط لباس زنان داعش

شرایط لباس زنان داعش

شرایط لباس زنان داعش

هفت شرط با عنوان (شروط حجاب شرعی) درباره لباس زنان :

۱-باید ضخیم باشد طوری که پشت آن پیدا نباشد.

۲- گشاد باشد.

۳- چسبان نباشد.

۴- همه بدن را بپوشاند.

۵- شبیه لباس زنان یا مردان کافر نباشد.

۶- توجه دیگران را به خود جلب نکند.

۷- معطر نباشد.


x بستن تبلیغات